Tisková zpráva z 10. zasedání Pléna KV KSČM ze dne 25.01.2016

Dne 25.1.2016 se uskutečnilo v budově KSČM v Plzni 10. zasedání pléna Krajského výboru KSČM Plzeňského kraje. Bylo to poslední zasedání "krajského výboru" před krajskou konferencí KSČM, která se uskuteční dne 13.2.2016 v Plzni.

Na programu jednání byly tyto body:

■ Účastníci zasedání uctili minutou ticha a povstáním památku zesnulého soudruha PhDr. Miloslava Ransdorfa, CSc. – europoslance za KSČM

■ Byla provedena kontrola plnění úkolů z minulých zasedání pléna KV KSČM Plzeňského kraje

■ Bylo projednáno vyhodnocení příprav, průběhu a výsledků kampaně výročních členských ZO KSČM v Plzeňském kraji na podzim r. 2015. Ve zprávě bylo konstatováno, že přes různou úroveň, výroční členské schůze ZO KSČM přispěly k aktivizaci členské základny a k přeskupení sil ve straně pro volby v roce 2016. Ve 12 ZO KSČM v kraji došlo ke změně předsedy ZO KSČM, což je nízký počet.  

■ Bylo projednáno vyhodnocení příprav, průběhu a výsledků jednání okresních a městské konference KSČM v Plzni, s tím že v kraji došlo ke dvěma změnám ve funkci předsedů okresních výborů KSČM a to v Plzni a v okrese Plzeň – jih. Novým předsedou MěV KSČM v Plzni se stal Ing. RSDr. Karel Kvit. Novou předsedkyní OV KSČM Plzeň-jih se stala Ing. Ladislava Kopalová. Všechny konference splnily své poslání, projednaly hodnocení dosavadní činnosti okresních organizací, byly stanoveny úkoly na další období, byly zvoleny nové okresní orgány a delegáti okresů na krajskou konferenci, na IX. sjezd KSČM a také pořadí kandidátů z okresů na kandidátku KSČM pro krajské volby 2016.

■ Byly projednány a schváleny všechny zásadní obsahové i organizační dokumenty, které budou předloženy delegátům krajské konference KSČM dne 13.2.2016 k projednání. 

■ Byly projednány kádrové návrhy na složení nových orgánů KV KSČM a pořadí kandidátky KSČM pro podzimní krajské volby, které budou předloženy delegátům krajské konference KSČM k projednání a ke schválení, včetně návrhu volebního řádu.

■ Byl projednán a doporučen delegátům konference kandidát KSČM pro Senátní volby v roce 2016 ve volebním obvodu č. 7 - Plzeň-jih – Klatovy – Plzeň-Slovany

■ Byly schváleny výsledky hospodaření krajské organizace KSČM za rok 2015 a inventarizace majetku  k 31.12.2015

■ Byla projednána ústní informace z porady předsedů KV KSČM s předsedou ÚV KSČM, zejména ve vztahu k průběhu okresních a krajských konferencí KSČM, ve vztahu k přípravě IX. sjezdu KSČM, který se uskuteční v termínu 14. – 15.5.2016 v Praze.

ikona-vpravo-humor ikona-vpravo-videa ikona-vpravo-facebook